PuMPuRS

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekts veicina sadarbības veidošanos starp skolēnu, viņa vecākiem vai pārstāvjiem, pedagogiem, atbalsta personālu, izglītības iestādēm un pašvaldību. Projekta laikā Rucavas pamatskolā tika īstenoti vairāki individuālie atbalsta plāni, lai samazinātu risku, ka skolēni priekšlaicīgi pārtrauc mācības.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2022. gada 31.decembrim