Vērtības:

Darba tikums ir čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk.


Zinātkāre ir māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē un mērķtiecībai.


Emocijām ir liela nozīme cilvēku savstarpējā saskarsmē.  Tās saistītas ar katra vajadzībām, kas balstās uz cieņu, kas  ir  attieksme, kurai ir raksturīga spēju, zināšanu, nopelnu, vērtību atzīšana.


Nākotne ir turpmākā attīstība, kas balstās uz drosmi jeb izlēmību, baiļu pārvarēšanu, rakstura stingrību, situācijas novērtēšanu un cieņpilnu rīcību, uzņēmību, centieniem pēc taisnīgā un labā.


Izpratne ir spēja, uztvert un  pilnīgi saprast satura būtību un nozīmi, un atbildība  ir griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.  


Savstarpējs atbalsts ir  atsaucība, līdzdalība un palīdzība, kas balstās uz drošību.

 

Vīzija

Katrs skolēns apzinās izglītības nepieciešamību.

 

Misija

Mācīties zināt, darīt, dzīvot kopā, mīlēt un būt.

 

Ap skolu, pa ceļam uz to, ir daudz skaidru, vertikālu līniju – priežu stumbri, baznīcas siluets un skolas ēkas proporcijas. Vertikālais virziens ir tiekšanās uz augšu, tas saistās ar mieru, stabilitāti, atturīgu skaidrību. Atrašanās vieta, daba ir ietiepīgi ļāvušas saglabāt daudzas lietas ilgāk kā citur Latvijā – tautas tērpu, tradīcijas, kultūrvidi un izglītošanos. Viss kopums ir apvienots skolas simbolos. Karogā redzams ir dzenis. Skolas himnā ir vārdi: “Kamēr skolas priedēs dzenis kals, kur vien iedams būsi savējais, Rucavai!