Skolas vērtības:

Attīstība - mācīšanās vides veidošana balstīta uz kompetenču pieeju, izglītošanās un interese par visu jauno valstī, pasaulē.

Atbildība - sava darba veikšana pēc labākās sirdsapziņas un godaprāta.

Drošība -  atbalstoša, droša vide, ievērojot drošības noteikumus.

Sadarbība - atsaucīga un pretimnākoša kopienas sadarbība.

Skolas misija:    Mūsdienīga, savstarpējas cieņas pilna skola, kurā ir iespējas pilnveidot savas radošās spējas, līdzdalību izglītības procesā, audzinot tikumisku, patriotisku pilsoni, veidojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, motivējot ikkatra sasniegumiem un personīgai izaugsmei.

 

2019./2020. mācību gadā Rucava pamatskola piedāvā: Vispārējās pamatizglītības programmu un Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skola, jau ievieš jauno uz kompetencēm balstīto mācību saturu, kurš visā valstī stāsies spēkā no 2020./2021.mācību gada.

Pirmajā klasē apgūstamie mācību priekšmeti – latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, angļu valoda, sociālās zinības, ētika, mājturība un tehnoloģijas, mūzika, vizuālā māksla. Mūsu skolā ir 3 sporta stundas un apgūstam datoriku.

Pēc stundām nodrošinām pagarināto dienas grupu līdz plkst.16.00. No pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 16.00 līdz 18.00, 1.-4.klases skolēni var uzturēties rotaļu grupā.

Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi - vokālais ansamblis, folkloras kopa “Ķocītis”, kas šobrīd gatavojas 2020.gada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Notiek šaha nodarbības, kokamatniecības pulciņš, teātra pulciņš, tenisa treniņi, Velo nodarbības, vispārējā fiziskās sagatavotības treniņi. Skolas telpās darbojas Nīcas mūzikas skola, Sporta skolas tenisa sekcija, Svētdienas skola. Skolēni var apmeklēt Mākslas studiju un Keramikas darbnīcu.

Skola nodrošina individuālās logopēda nodarbības.

Katru rītu uzsākam ar rīta vingrošanu. Pēc 1 stundas bērni dzer tēju vai pienu, ēdot cepumus. Visiem skolas skolēniem ir pusdienas, par kurām maksā valsts vai pašvaldība. 1.-4.klase skolēni launagu ēd par brīvu. Rotaļu grupas bērniem tiek piedāvāts tēja ar maizīti.  

Skola piedalās dažādos projektos, lai skolēniem paplašinātu redzesloku – ZINOO centru apmeklējumi, STEM nozares nodarbības skolā. Koncerti Latvijas Skolas somas piedāvājumi.

Viss svarīgākais ir bērns, viņa labsajūta, veselība un smaids katru dienu!