Copyright 2017 - Rucavas skola

Vīzija

Skola, kura mainās līdzi laikam, izglīto bērnus, skolotājus, darbiniekus, vecākus unikālā, dabiskā un saglabātā vidē.

Misija

Mūsdienīga, savstarpējas cieņas pilna skola, kurā ir iespējas pilnveidot savas radošās spējas, līdzdalību izglītības procesā, audzinot tikumisku, patriotisku pilsoni, veidojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, motivējot ikkatra sasniegumiem un personīgai izaugsmei.

Vērtības

Attīstība- mācīšanās vides veidošana balstīta uz kompetenču pieeju, izglītošanās un interese par visu jauno valstī, pasaulē.

Atbildība - sava darba veikšana pēc labākās sirdsapziņas un godaprāta.

Drošība -  atbalstoša, droša vide, ievērojot drošības noteikumus.

Sadarbība - atsaucīga un pretimnākoša kopienas sadarbība.

22.septembrī piedalījāmies "Olimpiskās dienas - 2017" pasākumos - vingrojām svaigā gaisā un notika foto orientēšanās